Privacy Verklaring

Hoetmer Assurantiën B.V.

Wanneer je onze internetsite bezoekt kunnen wij persoonsgegevens over jou verzamelen, zowel direct als indirect. Wij zullen deze persoonsgegevens uitsluitend gebruiken in overeenstemming met de in dit Privacy Statement omschreven doeleinden en alles in het werk stellen om de verzamelde persoonsgegevens te beschermen.

Doel gegevensverzameling

Jouw gegevens gebruiken wij voor het verstrekken van informatie, het aanbieden van offertes en het verwerken van door jou gesloten verzekeringen. Als je geen informatie over diensten en producten wilt ontvangen, dan kan je ons dat kenbaar maken.

Bij de verwerking van jouw persoonsgegevens gaan wij zorgvuldig te werk. Wij gebruiken alleen die gegevens die nodig zijn voor een optimale dienstverlening. Voor zover dat niet voortvloeit uit de wet of uit verplichtingen die wij jegens jou zijn aangegaan, worden zonder jouw toestemming geen persoonsgegevens aan derden verstrekt.

Internetsites van derden

Dit privacy Statement is niet van toepassing op internetsites van derden die door middel van links met deze internetsite zijn verbonden.

Wijzigingen Privacy Statement

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Het verdient aanbeveling om dit Privacy Statement geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Privacyverklaring.pdf